تسهیلات مصوب

ردیف حوزه تعداد نام شرکت محل فعالیت مصوب جلسه-تاریخ جمع مبلغ
۱ بازیهای موبایلی ۱ موسسه فرهنگی هنری ناطور هنر ارقام تهران ج۱-۹۸۱۰۰۳ ۹۰
۲ اپلیکیشن ۱ تحلیل داده های آماری شایان گلستان ج۱-۹۸۱۰۰۳ ۲۴۴۵٫۲۸
۲ ورنا آداک آیریا تهران ج۱-۹۸۱۰۰۳
۳ همیار تربیت کودک گهواره تهران ج۱-۹۸۱۰۰۳
۴ پیشگامان جابجایی راشا تهران ج۴-۹۸۱۲۲۰
۵ بستر هوشمند رساآوا تهران ج۳-۹۸۱۱۱۵
۶ ارتباطات سیار سیمرغ تهران ج۱۰-۹۹۰۵۲۸
۷ شرکت گسترش فناوری اطلاعات ارتباطات آیان تکنام تهران ج۱۱-۹۹۰۷۰۵
۸ طلوع گستر عصر هوشمند بار مشهد ج۱۱-۹۹۰۷۰۵
۹ سروش آفرینان دیبا تهران ج۱۱-۹۹۰۷۰۵
۱۰ امید اندیشان کیان ایرانیان تهران ج۱۱-۹۹۰۷۰۵
۱۱ نسل رویش فرصت ویستا مشهد ج۱۲-۹۹۰۷۲۹
۱۲ بینش هوشمند نسل پیشرو تهران ج۱۲-۹۹۰۷۲۹
۱۳ راهکارهای همراه گسترده شهر آینده تهران ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۱۴ پردازش آسان آیان تهران ج۴-۹۸۱۲۲۰
۱۵ بهسازان محیط ماندگار تهران ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۱۶ سازه های هوشمند مبین طابران خراسان رضوی ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۱۷ توسعه اشتغال کاراپویش پارس قم ج۱۴-۹۹۱۰۲۳
۱۸ مهرآفرین فردوس تهران ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
۱۹ نوآوران نرم افزار آینده پارسیان مازندران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۳ کسب وکار نوپا ۱ پایوران مه داده پویش تهران ج۱-۹۹۱۰۰۳  
۲ پرتو راهگشای نوین قشم تهران ج۱-۹۹۱۰۰۳  
۳ کسب و کارهای ندای تابان اصفهان ج۱-۹۹۱۰۰۳  
۴ تحلیلگران امن آریانا تهران ج۴-۹۸۱۲۲۰  
۵ پرتو نور آسمان اصفهان ج۴-۹۸۱۲۲۰  
۶ آزمایشگاه بیت‌بان تهران ج۶-۹۹۰۲۰۷  
۷ سه سوت تجارت کار تهران ج۷-۹۹۰۲۳۰  
۸ شاهکار توسعه تجارت مانا یزد ج۸-۹۹۰۳۲۶  
۹ کشواد رایان افزار تهران ج۱۲-۹۹۰۷۲۹  
۱۰ ارتباط ایده تخصص اصفهان ج۱۰-۹۹۰۵۲۹ ۲۱۴۱٫۷۲
۱۱ ارتباط سیار سیمرغ تهران ج۱۰-۹۹۰۵۲۹  
۱۲ شرکت آرمان پردازان نوژن تهران ج۱۱-۹۹۰۷۰۵  
۱۳ شرکت پایون پارسان نو آفرین تهران ج۱۱-۹۹۰۷۰۵  
۱۴ شرکت نسل رویش فرصت ویستا مشهد ج۱۱-۹۹۰۷۰۵  
۱۵ خدمات هوشمند فلامینگو تهران ج۱۳-۹۹۰۹۱۷  
۱۶ آینده راهبردی کاشانه امن تهران ج۱۳-۹۹۰۹۱۷  
۱۷ امن پردازش هوشمند فرداد اصفهان ج۱۲-۹۹۰۷۲۹  
۱۸ نیک پرداز پندار اندیشه تهران ج۱۲-۹۹۰۷۲۹
۱۹ توسعه زیرساخت مانا مهام تهران ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
    ۲۰ ویرانوین نیکامد یزد ج۱۵-۹۹۱۱۲۸  
۴ کسب و کار غیرنوپا ۱ مشاورین اندیشه های داده پذیر جی سپاهان اصفهان ج۶-۹۹۰۲۰۷ ۱۵۱۹۴٫۱۲
۲ سامانه گستر رشد مشهد ج۷-۹۹۰۲۳۰
۳ فراعمران نگار تهران ج۶-۹۹۰۲۰۷
۴ شرکت نوآوران ارتباطات دوران تهران ج۱۲-۹۹۰۷۲۹
۵ تحلیل گران اطلاعات نگاره خوزستان ج۱۲-۹۹۰۷۲۹
۶ مدیریت راهبردی راشا اندیشه تهران ج۹-۹۹۰۴۱۷
۷ شرکت سیماوا تهران ج۱۰-۹۹۰۵۲۸
۸ نویان ابر آروان تهران ج۱۰-۹۹۰۵۲۸
۹ ایده پردازان جوان فالینوس مشهد ج۱۰-۹۹۰۵۲۸
۱۰ نانو پردازان پیشرو تهران ج۱۰-۹۹۰۵۲۸
۱۱ فناوری های نوین پارسیان هوشمند گستر آرمان تهران ج۱۰-۹۹۰۵۲۸
۱۲ شرکت مهندسی متین رایانه آریان تهران ج۱۰-۹۹۰۵۲۸
۱۳ توسعه ایده‌های مجازی نود تهران ج۱۱-۹۹۰۷۰۵
۱۴ پالاپال پرداز فارس فارس ج۱۲-۹۹۰۷۲۹
۱۵ سکوی کسب و کار الکترونیک تهران ج۱۲-۹۹۰۷۲۹
۱۶ شرکت خدمات هوشمند آینده تهران ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۱۷ شرکت درگاه ارتباطات جدید شیراز ج-۹۹۱۰۲۳۱۴
۱۸ هوشمندسازان کلان داده آوید تهران ج-۹۹۱۰۲۳۱۴
۱۹ خدمات کامپیوتری بهساز سیستم یزد ج-۹۹۱۰۲۳۱۴
۲۰ پیشگامان فناوری اطلاعات هامون تهران ج-۹۹۱۰۲۳۱۴
۲۱ دوست کام ارمغان تهران ج-۹۹۱۰۲۳۱۴
۲۲ تفکر پیشرو عصرداده پارسیان بابل ج-۹۹۱۰۲۳۱۴
۲۳ مشاور و مهندسی پشتیبان تصمیم مدیران تهران ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
۲۴ ارتباط گستر نیک آرمان تهران ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
۲۵ توسعه گران نرم افزار آذربایجان آذربایجان شرقی ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
۲۶ نیک پوشان رادین تهران ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
۲۷ ارتباط گستر بید برگ تهران ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
  ۲۸ جوان اندیشان پویای قومس سمنان ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
  ۲۹ آوای بازی سازان پردیس تهران ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
    ۳۰ سامانه آوران پویا ایرانیان تهران ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
    ۳۱ تیام شبکه تهران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
    ۳۲ شرکت نرم افزاری امن پرداز تهران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
    ۳۳ نیک کاوا افرا تهران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
    ۳۴ گرین وب سامانه نوین خراسان رضوی ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
    ۳۵ ویراتک شریف تهران ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
    ۳۶ تعاونی ۲۳۷۹ کیان نور زاگرس ایلام ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
۵ پلتفرم ۱ بستر هوشمند رساآوا (شنوتو) تهران ج۳-۹۸۱۱۱۵ ۱۷۱۶۰
۲ آرمان فناوری هوشمند آریا (تخفیفان) تهران ج۴-۹۸۱۲۲۰
۳ آریانا بازرگانی سیستم صبا خراسان رضوی ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۴ شرکت کار توسعه کیفیت چهل ستون اصفهان ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۵ داده کاوان امیرکبیر تهران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۶ پردازش هوشمند ترگمان تهران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۷ آتیه لیان فناور اروند خوزستان ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۸ فناوران موج افزار هوشمند قم ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۹ سفرهای علی بابا تهران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۱۰ ناجی تجارت صنعت قرن یزد ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۱۱ سرام پخش پردیس رایان یزد ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۱۲ امید توسعه تجربه شایسته سفر تهران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۱۳ سپید مهستان فناوا جنوب بوشهر ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
  ۱۴ توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات رویان افزار مبتکر تهران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
  ۱۵ اهورا پرداز کردستان کردستان ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
    ۱۶ رایانه سرای هشت بهشت اسپادانا اصفهان ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
    ۱۷ توسعه تدبیر جوامع سلام قم ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
    ۱۸ تلاشگران سرو پایدار تهران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
    ۱۹ راهبران کسب و کار فناوری خلاق فارس ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
    ۲۰ جهان گستر فناوری پرشیا البرز ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
۶ شتابدهنده ۱ زر تک اروند خوزستان ج۱۲-۹۹۰۷۲۹ ۳۴۶۷٫۵
۲

 توسعه کارآفرینی و نوآوری ایرانیان

تهران ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۳ شرکت توسعه تجارت ایده­های برتر تاب تک قم ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۴ شرکت توسعه کارآفرینی و نوآوری ایرانیان تهران ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۵ کسب و کار نوپای پیوند همدان ج۱۴-۹۹۱۰۲۳
۶ دیدبان فناوری راهبردی آراد قم ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۷ هزاره سوم زاگرس ایلام ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۸ پیشگامان فرا رسانه سروش خراسان رضوی ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
۷ کرونا ۱ آرمان هوشمند انسان تهران ۵-۹۹۰۱۱۹ ۱۷۳۸۰
۲ آرمان پردازان نوژن تهران ۵-۹۹۰۱۱۹
۳  گسترش فن آوران اطلاعات یگانه تهران ۵-۹۹۰۱۱۹
۴ توسعه مهر آراسته تهران ۵-۹۹۰۱۱۹
۵ زنجیره تامین هوشمند انرژی تهران ۶-۹۹۰۲۰۷
۶ ایده گزین خدمت افزار مانا تهران ۶-۹۹۰۲۰۷
۷ رایانش امید پیشرو فناوران تهران ۶-۹۹۰۲۰۷
۸ راهکار مالی هیراد زرین تهران ۶-۹۹۰۲۰۷
۹ مهندسی توسعه ارتباطات نوین آویژه تهران ۶-۹۹۰۲۰۷
۱۰ اکسین پژوهان اطلس نوین تجارت خوزستان ۶-۹۹۰۲۰۷
۱۱ ریل پرداز نوآفرین تهران ۶-۹۹۰۲۰۷
۱۲ پیشرووندا هستی پویا تهران ج۷-۹۹۰۲۳۰
۱۳ لاستیک کاران برتر تبریز ج۷-۹۹۰۲۳۰
۱۴ آفتاب همسفر اول ایرانیان تهران ج۷-۹۹۰۲۳۰
۱۵ گردشگر گستر خانه ما تهران ج۷-۹۹۰۲۳۰
۱۶ ارتباط گستر سپهر مبين تهران ج۷-۹۹۰۲۳۰
۱۷ مدبران فناوری پاسارگاد تهران ج۷-۹۹۰۲۳۰
۱۸ فناوری اطلاعات آفتاب شفا تبریز ج۷-۹۹۰۲۳۰
۱۹ شبکه گستر صنم بهبهان ج۷-۹۹۰۲۳۰
۲۰  وایاداده پرداز ویانا اصفهان ج۷-۹۹۰۲۳۰
۲۱ فناوران داده سهند شیراز ج۷-۹۹۰۲۳۰
۲۲ نوساز محاسب صفاهان خمینی شهر ج۷-۹۹۰۲۳۰
۲۳ مهدیس پرواز جنوب خوزستان ۸-۹۹۰۳۲۶
۲۴ بهراد سیر پارسیان کاشان ۸-۹۹۰۳۲۶
۲۵ تجربه خاطرات زیبا تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۲۶ فرود اصفهان اصفهان ۸-۹۹۰۳۲۶
۲۷ گشت سلامت آریا تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۲۸ خدمات هوشمند آینده تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۲۹ حساب رایان پارس تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۳۰ راهکارهای هوشمند آرنیکا پیشرو تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۳۱ شرکت مهندسی رایانه امین اصفهان اصفهان ۸-۹۹۰۳۲۶
۳۲ شرکت مهندسی ساینا سیستم اسپادان اصفهان ۸-۹۹۰۳۲۶
۳۳ سفیر خدمت گستر ایرانیان سفیران تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۳۴ آوین رسام سیوان اصفهان ۸-۹۹۰۳۲۶
۳۵ پردازش ارقام یسنا تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۳۶ پرسین ویژن امین تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۳۷ مهندسی پویش افزار هوشمند تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۳۸ تحلیل گران اطلاعات نگاره تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۳۹ توسعه ایده پایدار پاک تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۴۰ توسعه زیرساخت سفر تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۴۱ توسعه یکپارچه ایلیا تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۴۲ تیام شبکه تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۴۳ داده پردازان اورنگ تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۴۴ شرکت داده سامان آرینا تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۴۵ مهندسی راشانماک قم ۸-۹۹۰۳۲۶
۴۶ توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات راهکار مفید پرداز تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۴۷ سامانه هدایت اطلاعات سها تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۴۸ طرح و پردازش فرا رایانه تهران ۸-۹۹۰۳۲۶
۴۹ گرین وب سامانه نوین خراسان رضوی ۸-۹۹۰۳۲۶
۵۰ فناوری های نوین هوشمند آرمان تهران ۹-۹۹۰۴۱۷
۵۱ نرم افزاری سماسامانه تهران ۹-۹۹۰۴۱۷
۵۲ عصر شبکه آماردین آمل ۹-۹۹۰۴۱۷
۵۳ شرکت مشاور فناوران و اطلاعات فهامه تهران ۹-۹۹۰۴۱۷
۵۴ پارس آذرخش تهران ۹-۹۹۰۴۱۷
۵۵ یکتا ارتباط تعاملی پرتو نما کرمان ۹-۹۹۰۴۱۷
۵۶ پرتو تاب رایان تهران ۹-۹۹۰۴۱۷
۵۷ هنر مدیریت فاخر تهران ۹-۹۹۰۴۱۷
۵۸ آلیاسیس ارتباط تهران ۹-۹۹۰۴۱۷
۵۹ خلاق مهرآفرین فردوس تهران ۹-۹۹۰۴۱۷
۶۰ اطلاعات صنایع کاوش تدبیر خاورمبانه تهران ۹-۹۹۰۴۱۷
۶۱ تفکیکان(شهر سبز مانا) تهران ۹-۹۹۰۴۱۷
۶۲ نانو پردازان پیشرو تهران ۹-۹۹۰۴۱۷
۶۳ کاوشگران پردیس بندرعباس ۹-۹۹۰۴۱۷
۶۴ توسعه فناوری محوران پردازش کامیاب اصفهان ۹-۹۹۰۴۱۷
۶۵ فناوران افق رهایش شرق مشهد ۹-۹۹۰۴۱۷
۶۶ کهکشان مشاور ایمن تهران ۹-۹۹۰۴۱۷
۶۷ امن افزار گستر آپادانا یزد ۹-۹۹۰۴۱۷
۶۸ رایانه سرای آینده گستر یزد ۱۰-۹۹۰۵۲۸
۶۹ خدمت از ما تهران ۱۰-۹۹۰۵۲۸
۷۰ فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاک تبریز ۱۰-۹۹۰۵۲۸
۷۱ رایکا افزار پارس شیراز ۱۰-۹۹۰۵۲۸
۷۲ خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و زیارتی آوان گشت ایرانیان اصفهان ۱۰-۹۹۰۵۲۸
۷۳ فناوران و نوآوران عصر اطلاعات هامون زاهدان ۱۰-۹۹۰۵۲۸
۷۴ سروش آفرینان دیبا تهران ۱۰-۹۹۰۵۲۸
۷۵ فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاک تهران ج۶-۹۹۰۲۰۷
۷۶ توسعه ارتباطات هوشمند تبیان تهران ج۶-۹۹۰۲۰۷
۸ صندوق امید ۱ هنر فناوری آوازه ایرانیان تهران ج۳-۹۸۱۱۱۵ ۱۲۶۳۲
۲ آرایه نیک هزار دستان تهران ج۳-۹۸۱۱۱۵
۳ توسعه و تدبیر جامع سلام قم ج۳-۹۸۱۱۱۵
۴ ویرا پردازان آریا شتاب سیستان و بلوچستان ج۳-۹۸۱۱۱۵
۵ چارق تهران ج۳-۹۸۱۱۱۵
۶  تیست ایران تهران ج۳-۹۸۱۱۱۵
۷ گردشگر گستر خانه ما تهران ج۳-۹۸۱۱۱۵
۸ سامانه سفبران مهر همگردی تهران ج۳-۹۸۱۱۱۵
۹ درخت دوستی تهران ج۷-۹۹۰۲۳۰
۱۰ مزرعه من خراسان ج۷-۹۹۰۲۳۰
۱۱ دکه تهران ج۷-۹۹۰۲۳۰
۱۲ تی ناژو تهران ج۷-۹۹۰۲۳۰
۱۳ آتیه سازان مدیریت حکیمان تهران ج۸-۹۹۰۳۲۶
۱۴ کودک ایده آل تهران ج۸-۹۹۰۳۲۶
۱۵ آوای کوچ عشایر تهران

۹۹۰۵۲۸-ج۱۰

۱۶ جمع سپاری راتا تهران

۹۹۰۵۲۸-ج۱۰

۱۷ شرکت پیشگیری فناوران سینا رای تهران

۹۹۰۵۲۸-ج۱۰

۱۸ پارسا نوآوران سامان ایرانیان (پانوسا) تهران ج۱۱-۹۹۰۷۰۵
۱۹ مصاب پویا تهران ج۱۱-۹۹۰۷۰۵
۲۰ اتوبان تهران ج۱۱-۹۹۰۷۰۵
۲۱ فروشگاه اینترنتی آروین خراسان جنوبی ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۲۲ نوآوران سامان ایرانیان خوزستان ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۲۳ گروه جهادی چشمه کوثر تهران ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۲۴ سیستم فرانشرنورافزان خراسان جنوبی ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۲۵ توسعه پلتفرمهای گردشگری و بوم گردی تهران ج۱۴-۹۹۱۰۲۳
۲۶ بهین راهکاران پژوهش و فناوری تهران ج۱۴-۹۹۱۰۲۳
۲۷ شرکت داده کاوان الگوساز اندیشه ورز همدان ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۲۸ موسسه بهبود مدیریت یارا بوشهر ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۲۹ موسسه اندیشه هوشمند دانش (آموزو) تهران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
  ۳۰ مصاب پویا(میوه چی) تهران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
    ۳۱ دانش افزار فرانگار تهران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
    ۳۲ ویرا صنعت زعیم تهران ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
    ۳۳ سپند آسای جنوب خوزستان ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
    ۳۴ زند گستر شرق سیستان و بلوچستان ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
    ۳۵ کهربا ارتیاط صنعت تهران ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
۹ بوم واره ۱ انتقال داده های آسیا تک تهران  ج۸ -۹۹۰۳۲۶ ۱۹۳۷۹٫۳۷۵
۲ تجارت همراه روناش(پوشه) تهران  ج۸ -۹۹۰۳۲۶
۳ طرفه نگار تهران  ج۸ -۹۹۰۳۲۶
۴ نویان ابرآروان تهران  ج۸ -۹۹۰۳۲۶
۵ خدمات هوشمند فلامینگو تهران  ج۸ -۹۹۰۳۲۶
۶ پگاه داده کاوان شریف-تپسل تهران  ج۸ -۹۹۰۳۲۶
۷ شرکت پارسان راهکارهای توسعه تجارت تهران  ج۱۰-۹۹۰۵۲۸
۸ صباسل آریا تهران ۹۹۰۶۰۲
۹ هوش تجاری بینا(جادوبی) تهران ۹۹۰۶۱۷
۱۰ عصر فناوری دانش تهران ۹۹۰۷۱۲
۱۱ نوآوران شبکه سبز مهرگان تهران ۹۹۰۷۱۳
۱۲ تجسم نمایان تدبیر (تستادی) تهران ۹۹۰۶۱۷
۱۳ امن سرزمین سلام تهران ج۱۲-۹۹۰۷۲۹
۱۴ دادسان تهران ج۱۲-۹۹۰۷۲۹
۱۵ نام آوران فناوری اطلاعات پرنیا مشهد ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۱۶ کودکان ثروت ساز پیشرو تهران ج۱۴-۹۹۱۰۲۳
۱۷ برنا امن سازان روبین تبریز ج۱۴-۹۹۱۰۲۳
۱۸ امن پردازش هوشمند فرداد اصفهان ج۱۴-۹۹۱۰۲۳
۱۹ نوین عرضه گستر هوشمند دهر تهران ج۱۴-۹۹۱۰۲۳
۲۰ امن گستر رادیاژ سمنان ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
۲۱ خبر آنلاین   ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
۱۰ اقتصاد دیجیتال ۱ موسسه پویندگان راز ستاره شمال صاحب امتیاز ماهنامه پیوست تهران ج۱۲-۹۹۰۷۲۹ ۶۶۸۱
۲ هفته نامه شنبه تهران ج۱۲-۹۹۰۷۲۹
۳ خدمات پژوهشگران رایانگان فردیس البرز ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۴  پیشگامان وادی شبکه های یکپارچه تهران ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۵ نشانه رویش آینده تهران ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۶ توسعه فناوری اطلاعات کوتک تهران ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۷ دانش مان اینترنت اشیا تهران ج۱۳-۹۹۰۹۱۷
۸ مه بانگ فناوری های پارس تهران ج۱۴-۹۹۱۰۲۳
۹ پردازش هوشمند ترگمان تهران ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
۱۰ شبکه عصر تراکنش تهران ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
۱۱ رسانه آونگ نگاره کردستان ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
۱۲ نرم افزاری امن پرداز تهران ج۱۶-۹۹۱۲۱۹
۱۳ پکتوس تهران ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
۱۴ پندار سوبان سامانه (تومن) تهران ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
۱۱ محتوای دیجیتال ۱ دنیای کودکان آی قصه (محتوا) تهران ج۱۴-۹۹۱۰۲۳ ۷۰۰
۲ آفرینش بینش و دانش ایرانیان (لایو بوک) تهران ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
۱۲ سرمایه در گردش ۱ شرکت تحقیقاتی و پژوهشی شاد مبتکر زاهدان ج۱۵-۹۹۱۱۲۸ ۵۵۰۰
  ۲ زند گستر شرق زاهدان ج۱۵-۹۹۱۱۲۸
  ۳ میکرو نرم افزار تهران ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
۱۳ صنف ۱ البرز آسانبر سنه (بشیر فانی) کردستان ج۱۵-۹۹۱۱۲۸ ۱۰۸
۱۴ جسورانه ۱ پیشگامان کارآفرینی کارن تهران ج۱۷-۰۰۰۱۳۱ ۱۵۰۰
۱۵ طرح های ویژه ملی ۱ زیرساخت نویان ابر آروان تهران ج۱۷-۰۰۰۱۳۱ ۱۰۵۰۰
۲ داده های ابری امین آسیا تهران ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
۳ صنایع بال فارس ج۱۷-۰۰۰۱۳۱
۱۶ عرضه کننده روی پلتفرم ۱ امید توسعه تجربه شایسته سفر تهران ج۱۷-۰۰۰۱۳۱ ۸۰۰۰
۲ توسعه تدبیر جوامع اسلام (با سلام) قم ج۱۷-۰۰۰۱۳۱