طرح سرمایه در گردش

مدارک مورد نیاز
سقف اهدای وام: 675 میلیون تومان برای نوپا و 2/5 میلیارد تومان برای غیرنوپا و شرکتهای با توانمندی بالا 4 میلیارد تومان
نرخ بهره: 9% برای کلیه متقاضیان
هدف از طرح: اعطای سرمایه در گردش به شرکت های نوپا و غیرنوپا
تعداد مراحل پرداخت: 1 مرحله
مدت تنفس: بدون تنفس
مدت بازپرداخت: یک سال
 • مقدمه

به بمنظور کمک به تسهیل و تسریع انجام پروژه های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز کاهش هزینه مالی شرکتها به منظور  پایداری وضیعت اشتغال و کسب و کار ، این دستورالعمل، ذیل ضوابط کلی پذیرش طرحها به منظور اجرایی سازی ماده ۵ آئین نامه اجرایی بند )ب( تبصره ۱۸ قانون بودجه سال۹۸، توافق شده با سازمان برنامه وبودجه کشور (به شماره ۱۵۰۲۳۸/۱۱ مورخ ۲۵ /۹/ ۹۸ ) تهیه و جهت اجرا ارائه شده است.

 • تعریف کلی حمایت

اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت­های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که دارای پروژه فعال با بخش دولتی و عمومی کشور و یا شرکتهای دارای پروانه بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات رایویی هستند.

 • دامنه شمول حمایت

کلیه شرکت­های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در قالب قرارداد مشترک اقدام به ارائه خدمات به سازمانها، موسسات و شرکتهای بخش عمومی و دولتی و  شرکتهای دارای پروانه بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات رایویی می­نمایند.

 • نوع و میزان تسهیلات حمایتی

میزان تسهیلات: حداکثر ۶۷۵ میلیون تومان برای شرکتهای نوپا و حداکثر ۲/۵ میلیارد تومان برای شرکتهای غیرنوپا می باشد با رعایت موارد زیر محاسبه خواهد شد.

 • میزان تسهیلات برای شرکتهای غیر نوپا و با توانمندی بالا(دارای فروش بالای ۱۳ میلیارد تومان بر اساس اظهار نامه مالیاتی) میزان تسهیلات تا ۴ میلیارد تومان قابل افزایش است.
 • نرخ بهره تسهیلات:  ۹% برای  کلیه شرکتها
 • دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات: تسهیلات در یک مرحله و بدون تنفس  وبازپرداخت یک ساله می باشد.
 •  مبلغ تسهیلات اعطایی  بر اساس قراردادهای فعال با دستگاههای اجرائی دولتی و یا بخش های عمومی و شرکتهای دارای پروانه بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات رایویی به شرح جدول زیر میباشد.

ردیف

مبلغ قرارداد

مبلغ وام

۱

تا ۳ میلیارد ریال

%۳۰  مبلغ مانده قرارداد

۲

از ۳ میلیارد ریال  تا ۷ میلیارد ریال

%۲۵ نسبت به مازاد ۳ میلیارد ریال

۳

از ۷ میلیارد ریال  تا ۲۰ میلیارد ریال

%۲۰ نسبت به مازاد ۷ میلیارد ریال

۴

بیش از ۲۰ میلیارد ریال

%۱۰ نسبت به مازاد ۲۰ میلیارد ریال

تبصره ۱: برای اخذ تسهیلات متقاضی می بایست حداقل پیش پرداخت و یا فاز اول قرارداد را دریافت نموده باشد و مبلغ تسهیلات به میزان مابه تفاوت مبلغ قرارداد با پیش پرداخت/ فازهای پرداخت شده از سوی کارفرمای قرارداد محاسبه می گردد.

 • شرایط و نحوه دریافت تسهیلات
  1. ارسال قراردادهای جاری به دبیرخانه
  2. ارسال مستندات مربوط به دریافت پیش پرداخت و یا سایر فازهای قرارداد

تبصره۲: پرداخت تسهیلات منوط به ارائه مستندات مربوط به این بند می باشد.

  1. تائید طرح معرفی کسب‌وکار توسط سازمان
  2.  به‌کارگیری حداقل ۱ نیروی انسانی تمام‌وقت با تخصیص کد بیمه

تبصره۳: شرکت بایستی حداکثر در ۱۲ ماه و حداقل ۱ ماه پیش از ثبت درخواست تسهیلات، نیروی انسانی تعهد شده را بکار گرفته باشد و بیمه ‌ایشان تائید شده باشد. نیروهای انسانی جذب‌شده نباید در ۶ ماهه منتهی به جذب، دارای سابقه بیمه در آن شرکت باشند.

  1. امکان ارائه ۲ بار درخواست در سال در طرح مذکور برای هر شرکت تا سقف مندرج در بند ۴و با فاصله زمانی ۶ ماهه با رعایت شرایط و ضوابط وجود دارد.

تبصره۴: درمورد پروژه هایی که طرف قرارداد آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای  وابسته شده باشد مشروط به ارائه نامه ۲۵ درصد تسهیلات مصوب به شرط آنکه از  سقف بند ۴ تجاوز ننماید قابل افزایش است.

 • نظام وثایق

وثایق مورد نیاز برای این طرح بر اساس جدول زیر است:

سطح وثیقه

میزان تسهیلات(تومان)

وثیقه موردنیاز

سطح ۱

کمتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

چک با ظهر نویسی ۲ ضامن

سطح ۲

بیشتر از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اوراق سهام قابل معامله در بازار اول/ اوراق خزانه/ ضمانت‌نامه معتبر بانکی/ ضمانت‌نامه صادره از صندوق نوآوری و شکوفایی و یا صندوق‌های پژوهشی و فناوری/ وثیقه ملکی