طرح مشترک با صندوق امید ۳

مدارک مورد نیاز
سقف اهدای وام:
نرخ بهره:
هدف از طرح:
تعداد مراحل پرداخت:
مدت تنفس:
مدت بازپرداخت: